ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ISO 9001:2008

ﺩﺍﺭﺍی ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ISO 9001:2008 ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦالمللی ﺳﻮﻳﺴﺮﺕ

بخش‌ مراقبت‌های ویژه (ICU)

اطلاعات بیشتر

جراحی عمومی و تخصصی

اطلاعات بیشتر

بخش NICU

اطلاعات بیشتر

بخش داخلی

اطلاعات بیشتر

بخش ارولوژی

اطلاعات بیشتر

قلب و عروق

اطلاعات بیشتر

دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر
100+پزشکان متخصص
52+سال تجربه
252+تخت فعال

ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی MRI ،CT SCAN، ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍفی

ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍفی ﺩﺍﭘﻠﺮ رنگی، ﺍﻛﻮ ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍفی، ﺁﻧﺪﻭﺳﻜﻮپی، ﻛﻠﻮﻧﻮﺳﻜﻮپی، ﺍﺩﻳﻮﻣﺘﺮی، ﺍﺳﭙﻴﺮﻭﻣﺘﺮی، ﻓﻠﻮﺭﺳﻜﻮﭖ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻭﻧﺘﻴﻼﺗﻮﺭ، ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻮﻣﺘﺮی، ﻓﻴﺒﺮﻭ ﺍﺳﻜﻦ، IVF

درباره ما

بیشتر بدانید

درباره ما

بیمارستان آریاﺩﺍﺭﺍی ﻭﺳﻌتی ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎی ۱۸۰۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﻧﭙﺎﺭﺱ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ۸ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻌـﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨـﺪ ﺍﺯ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ، ﺟﺮﺍحی ﺯﻧـﺎﻥ، ﺟﺮﺍحی ﻣـﺮﺩﺍﻥ، ﺩﺍﺧلی، ﺁﻧﻜﻮﻟﻮﮊی، ﺑﺨﺶ NICU ،ICU ،CCU، ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍفی، ﺯﺍﻳﺸﮕﺎﻩ، ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ، ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ، ﺍﺩﻣﻴﺖ، ﻧﺎﺯﺍیی، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻫﺎی ﺗﺨﺼصی.

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘـﺎﺭﺍﻛﻠﻴﻨﻴکی ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ، ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊی، ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍفی، سی‌تیﺍﺳﻜﻦ ﺍﺳﭙﻴﺮﺍﻝ، MRI، ﺑﻴﻨﺎئی ﺳﻨجی، ﺍﻧﺪﻭﺳﻜﻮپی، ﻛﻠﻮﻧﻮﺳﻜﻮپی، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍپی، ﻧﻮﺍﺭ ﻗﻠﺐ، ﺍﻛﻮﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍفی، ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺴﺖ ﻭﺭﺯﺵ، ﺍﺩﻳﻮﻣﺘﺮی، ﻓﻴﺒﺮﻭ ﺍﺳـﻜﻦ، ﺍﺳـﭙﻴﺮﻭﻣﺘﺮی، ﺩﺍﻧﺴـﻴﺘﻮﻣﺘﺮی. ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﺭﻣﺎﻧﮕـﺎﻩﻫـﺎی ﺗﺨﺼصی ﺩﺍﺧلی، ﺟﺮﺍحی ﻋﻤﻮمی، ﺍﺭﺗﻮﭘﺪی، ﺍﺭﻭﻟﻮﮊی، ﭼﺸﻢ، ENT، ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ، ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻧﺮﻭﻟﻮﮊی، ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎس،ی ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻟﻴﺰﺭ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ، OCT ﻭ ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ.

رسیدگی در کمترین زمان ممکن

بیمارستان آریا با بیش از 52 سال خدمت

اورژانس

تماس بگیرید: 06133378311

همکاران ما 24/7 در دسترس هستند

گالری تصاویر
بیمارستان آریا اهواز
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
درباره بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی آریا

بیمارستان آریا اهواز، در سال ۱۳۴۸ و در زمینی به مساحت 15000 متر مربع به همراه 100 تخت ثابت، تأسیس شد. بیمارستان آریا اهواز، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی به فعالیت خود، ادامه می‌دهد. در سال ۱۳۸۹ مکان بیمارستان به خیابان ۱۷ شرقی کیانپارس انتقال داده شده و در سال ۱۳۹۴ موفق به گرفتن عنوان درجه یک، از واحد اعتبار بخشی وزارت بهداشت می‌شود. در حال حاضر، 252 تخت خواب فعال دارد.

بیمارستان آریا اهواز

ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی ﺍﺯ متخصصان ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺳﺮﺁﻣﺪ

ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺁﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕ تخصصی و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ، ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻮﻕ تخصصی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮﺩ.

فرهنگ سازمانی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آریا

ﻭﻇﺎﻳﻒ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎنی ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺮﺳﻨﻞ بالینی ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﭘﺮﺳﻨﻞ بالینی ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺑﻼغی ﺻﻮﺭﺕ می‌پذیرد. ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎی ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺏ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭهی ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑـﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ بیﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮﻑ میﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

گواهینامه‌ها

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آریا

پیشنهادات و انتقادات

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آریا