تاریخ به روزرسانی : 1402/02/12

شرح خدمات آزاد (ریال) سهم بیمه پایه (ریال) سهم بیمار(ریال)
هزینه اتاق خصوصی تک تخته 42.606.000 4.598.000 38.467.800
هزینه اتاق دو تخته هرشب 33.135.000 4.598.000 28.996.800
هزینه اتاق سه تخته هر شب 23.668.000 4.598.000 19.529.800
هزینه تخت CCU (مراقبت های ویژه) هرشب 54.438.800 10.669.000 44.835.900
هزینه تخت ICU (مراقبت های ویژه) هرشب 85.200.000 21.339.000 65.994.900
هزینه تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) هرشب 85.200.000 21.339.000 65.994.900
هزینه تخت نوزاد سالم هر شب 16.572.000 2.303.000 14.499.300