_

تیم
رهبری

رییس/مدیر عامل

جناب آقای دکتر محمدرضا فکرآزادان، جراح عمومی

مدیر اجرایی/داخلی/مدیر پشتیبانی

جناب آقای حسین شفیعی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

image
مدیر پرستاری

سرکار خانم اکرم پاک دامن شهری، کارشناس پرستاری

image
مدیر/ مسئول بهبود کیفیت

سرکار خانم مریم روزبهی بابادی، کارشناس ارشد پرستاری

image
سوپروایزر آموزشی

سرکار خانم مهشید حیدری کاهکش، کارشناس پرستاری

image
سوپروایزر ایمنی و کنترل عفونت

سرکار خانم نسترن لطفی داد، کارشناس پرستاری

image
مسئول امور اداری

سرکار خانم اکرم احمدی، لیسانس مدیریت

مدیر مالی

سرکار خانم سهیلا خزامی، دکترای حسابداری

image
مسئول واحد IT

سرکار خانم مریم قنواتی، دکترای نرم افزار کامپیوتر