شرح خدمات آزاد (ریال) سهم بیمه پایه (ریال) سهم بیمار(ریال)
ویزیت پزشک عمومی 900/000 303/000 597/000
ویزیت پزشک متخصص 1.350.000 377/000 973/000
ویزیت پزشک فوق تخصص 1.720.000 458/000 1.262.000
ویزیت ماما 620/000 211/000 409,000
نوارقلب 1,001,700 211,830 789,870
نوار قلب جنین 2,433,200 600,300 1,832,900
نوار مغز 7,251,500 2,127,000 5,124,500
اکو کاردیوگرافی 5,313,500 1,840,500 3,473,000
تست ورزش 3,889,300 1,322,400 2,566,900