قابل توجه همراهان گرامی:

  • ساعت ملاقات بخش‌های بستری 17 – 16 می‌باشد.
  • ساعت ملاقات در بخش‌های ویژه 17 – 16:30 می‌باشد.
  • قابل ذکر است در بخش‌های ویژه و ایزوله محدودیت ملاقات کنندگان وجود دارد.
  • ورود کودکان زیر 12 سال ممنوع است.